منوی بیرون بر اقتصادی

هیراد اکسپرس

ساعات سفارش ۱۲ ظهر الی ۱۰:۳۰ شب
چلو کباب
 • cutleryچلو کباب
 • skewersکباب
 • cutleryچلو خورشت
 • pot-3خورشت
 • potمحلی
 • cutleryچلو
 • fishدریایی
 • pizzaپاستا و پیتزا
 • soupپیش غذا
 • cocktailنوشیدنی
 • saucesمخلفات